BANDWERK INTERNET- EN RECLAME BUREAU: TROTSE MEDIAPARTNER VAN R.K.S.V. RIJSSEN

Gedragsregels

Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus ook voor een vereniging als R.K.S.V. Immers, R.K.S.V. is een onderdeel en een afspiegeling van de samenleving. Regels en afspraken zijn nodig om onze vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij dat door het hanteren van regels, op den duur ook de uitstraling van de vereniging naar buiten toe en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.

Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we normaal vinden en wat we niet normaal vinden. We noemen dit: “Normen en Waarden”.

 

Alcoholbeleid

In Nederland mag je pas vanaf 18 jaren roken en alcohol nuttigen. De Rijksoverheid heeft al sinds 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor alcohol en roken van 16 naar 18 jaar verhoogd.

Als bestuur van R.K.S.V. proberen we samen met de barmedewerkers er alles aan te doen om verkoop van alcohol aan minderjarigen te voorkomen. Tevens hangen de ‘NIX18-stickers’ op vele deuren en ramen van onze kantine, om iedereen nogmaals te herinneren dat er onder de 18 jaar geen alcohol geschonken wordt.

- Alcohol wordt pas na 12:00 uur geschonken;

- Personen tot 25 jaar kunnen naar legitimatie gevraagd worden, vergeet dus niet om een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben;

- De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateur- wedstrijden volledig verboden. Daartoe is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. De scheidsrechter kan het spel stilleggen of zelfs de wedstrijd staken met als gevolg sancties/boetes voor de vereniging. Alcohol mag alleen in het clubgebouw/kantine of direct aangrenzend terras worden genuttigd;

- Glas en blik is alleen toegestaan in de kantine, drank voor buiten wordt in plastic of kartonnen bekers uitgeschonken.

Naast begrip voor het bovenstaande vragen wij ook uw medewerking. Wordt bovenstaande niet nageleefd, spreek elkaar hier dan op aan. Alvast bedankt!

 

Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er op of rond de voetbalvelden dingen waarmee je als lid/ouder/vrijwilliger/werknemer niet graag te koop loopt of die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag zoals; intimidatie, agressie, dreigementen, pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie (misbruik) etc.

Deze negatieve ervaringen kunnen in de meeste gevallen besproken worden met een leider, een trainer, een coördinator of een bestuurslid van de club. Deze stap blijkt echter soms te groot omdat het onderwerp gevoelig voor je ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil je de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. Op deze momenten kan je bij R.K.S.V. naar een vertrouwenspersoon gaan.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn:

·         Luisteren, bemiddelen, beantwoorden, onderzoeken, adviseren en verwijzen indien nodig over de bovengenoemde vertrouwelijke zaken.

·         Behandelen van alle zaken in vertrouwelijke sfeer en ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd

·         Onafhankelijk handelen.

·         Uitsluitend communiceren met derden/bestuur indien de betrokkene hier toestemming voor geeft.

Er zijn vanaf heden twee vertrouwenspersonen binnen onze vereniging actief:

- Dhr.     R. Boezerooij

- Mevr.   I. Boezerooij Galea

 

Aannamebeleid vrijwilligers

 R.K.S.V. is een club met meer dan 75 vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze bijna 300 leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen die R.K.S.V. een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

·         Een kennismakingsgesprek met een lid van het Bestuur en TC.

·         De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (www.rksv.nl), waarop o.a. de gedragsregels, de huisregels, het sanctiebeleid en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn.

·         Voor vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdleden (t/m A - junioren) wordt een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 3 jaar herhaald te worden.

·         In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.

·         Aan leiders en trainers van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoensopening. Hierbij wordt onder andere de handleiding jeugdleiders toegelicht en uitgereikt.

 

Seksuele intimidatie

R.K.S.V. neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als R.K.S.V. onderschrijven deze regels.

·         De leider / trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

·         De leider / trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

·         De leider / trainer onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

·         Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider / trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

·         De leider / trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

·         De leider / trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

·         De leider / trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

·         De leider / trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider / trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

·         De leider / trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider / trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

·         De leider / trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

·         In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider / trainer in de geest hiervan te handelen.

 

Telefoongebruik kleedkamers

 Telefoons gebruiken voor foto's en video's zijn verboden in de kleedkamer, tenzij er toestemming is van de trainer/leider.

 

Sanctiebeleid

 Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden afwijkt van de vastgelegde gedragsregels. Afwijkend gedrag kan door ieder lid worden gemeld bij lid van de Bestuur of TC.

Bestuur en of TC zal middels hoor en wederhoor haar standpunt bepalen, en indien nodig sanctie op leggen.

Er zal een registratiesysteem worden aangelegd waarin alle opgelegde sancties zullen worden vastgelegd. Bij herhaald gedrag zal er strafverzwaring worden opgelegd en tevens zal Bestuur en of TC een bemiddelende rol spelen om de oorzaak van het probleem op te kunnen lossen.

Onderstaand wordt aangegeven welke sancties kunnen worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de overtreding en wanneer sprake is van herhaling. Let wel: onderstaande sanctiebepalingen zijn indicatief. Het bestuur en of TC besluit hier per geval over.

Sanctiebepalingen

Ongewenst gedrag in woord en gebaar (vloeken, verwensingen enz.)

·         Directe wisselbeurt (uit te voeren door de leider). In geval van herhaling één wedstrijd schorsing.

Ernstig ongewenst gedrag (spugen, racistisch taalgebruik, ernstige verwensingen enz.)

·         Eén wedstrijd schorsing. In geval van herhaling twee wedstrijden schorsing.

Gewelddadig gedrag (schoppen, slaan enz.)

·         Twee wedstrijden schorsing. In geval van herhaling schorsing van meerdere wedstrijden.

Ernstig gewelddadig gedrag (met als doel iemand letsel toe te brengen)

·         Onmiddellijke non-actief stelling tot nader order. Mogelijke rapportage bij politie en/of KNVB. Aan niet-leden kan een toegangsverbod tot het sportcomplex worden opgelegd. Verdere afhandeling via bestuur.

Vernieling toegebracht aan de accommodatie en/of aan andermans goederen

·         De schade zal worden verhaald op de vernieler. Al naar gelang de ernst van de vernieling kan voor spelers een schorsing en voor niet-spelende leden en toeschouwers een toegangsverbod voor bepaalde tijd worden opgelegd.

Diefstal van verenigings- dan wel andermans eigendommen

·         Er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Kan aanleiding zijn tot schorsing voor leden resp. permanente ontzegging van toegang tot het complex voor niet-leden.

Andersoortig ongewenst gedrag

·         Wordt per geval beoordeeld.

Procesbeschrijving

Intake
Noteren datum van ontvangst van de melding en maken van een agendaplanning voor het toepassen van hoor- en wederhoor.

Hoor en wederhoor
Bestuur en of TC gaat op korte termijn in persoonlijk gesprek met de betrokken partijen. Er wordt een objectieve houding aangenomen om het voorgevallene en de omstandigheden goed in kaart te kunnen brengen.

Advies
Bestuur en of TC formuleert de sanctie. Hierbij wordt een korte beschrijving van het voorgevallene gegeven plus een korte argumentatie.

Uitvoering sanctie
Bestuur en of TC brengt de sanctie tot uitvoering. De betrokkenen worden persoonlijk in kennis gesteld van de sanctie. Eveneens wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de sanctie.

Evaluatie
Na afloop wordt (al dan niet met betrokkenen) geëvalueerd hoe het sanctieproces is verlopen. Is de sanctie uitgevoerd en heeft deze het gewenste effect? Na de evaluatie wordt het sanctieproces gesloten en geregistreerd.

Bestuur en Commissies R.K.S.V.

DEEL DIT BERICHT OP SOCIAL MEDIA
VOLGENDE WEDSTRIJD: OVER 59 DAGEN zaterdag 09 feb 2019 om 14:30

Sportclub Rijssen 1

R.K.S.V. Rijssen 1

zaterdag 16 feb 2019
R.K.S.V. Rijssen 1 - Drienerlo 1
zaterdag 09 mrt 2019
R.K.S.V. Rijssen 1 - Sportlust Glanerbrug 1
COMPLETE PROGRAMMA R.K.S.V.
Advertentie van Trisport Rijssen